سلام، با افتخار ماجراجوهای ایرانی " برنده نگاه مردمی " در (۱۱) یازدهمین  و دوازدهمین (12) و سیزدهمین (13) جشنواره وب و موبایل ایران، امسال نیز با قدرت بیشتر در (14) چهاردهمین جشنواره وب و موبایل ایران شرکت کردیم. این رویداد مهم همه ساله در بهمن ماه برگذار می شود. با حمایت و رای دادن به وب سایت