ورزش های هوایی انواع پرواز مهیج و سرگرم کننده را شامل می شود. پرواز با بالون، بانجی جامپینگ و… انواعی از پرواز هستند. پرواز یا از جنبه ی لذت و سرگرمی و با دستگاه های خاصی انجام می گیرد یا نیاز به کسب مهارت دارد و جنبه های ورزشی و رقابتی پیدا می کند. در این محتوا از انواع پرواز خواهیم گفت.