کارگاه فولکسینتماس با فولکسیننقشه راهکارگاه فولکسین کارگاه فولکسین را علی رنجبر در سال 1390 تاسیس کرد. این کارگاه به منظور خدمات رسانی هر چه بهتر به فولکس داران در ایران راه اندازی شد. این کارگاه با فضایی در حدود 100 متر مربع توانایی پذیرش 6 ماشین را برای خدمات رسانی دارد. علی رنجبر خود از