نشان راه های نو...! مپ گو زیر مجموعه ای از سازمان تحقیقاتی گردشگری ، کارآفرینی ماجراجوهای ایرانی (iran adventurers) می باشد. که دایره ی امور تحقیقاتی،توسعه ای و همچنین گردآوری و مستند سازی گردشگری ایران را بر عهده دارد. داستان مپ گوسفرنامه هاتورهای آیندهبرنامه های اجرا شدهداستان مپ گو نمایش در ایران[ویرایش] دربارهٔ الی پیش