جنگل نوردی یعنی پیمایش جنگل های جذاب و زیبا، پیاده روی های طولانی، کمپ زدن در دل جنگل ها و لذت از طبیعت. در جنگل نوردی به تجهیزات کافی نیاز دارید تا این کار را برای خود لذت بخش نمایید. در این محتوا از جنگل نوردی خواهیم گفت.