زندگی سفریست در عرض آن ...!... Life is a journey through it

همیشه کسانی  پیش رو در ماجراجویی و ابداع کننده هستند. این افراد ساختارهای زندگی سنتی و مدرن را در هم میشکنند و به آزادی و سادگی و عرض زندگی پایبندند. در این محیط سعی در ترویج این هنر و شجاعت ها هستیم.

………………………………………………………………..

Everybody is on the adventure and inventor. These people break down the structures of traditional and modern life and adhere to freedom and simplicity and breadth of life. In this environment, we are trying to promote this art and courage.
زندگی به سبکی دیگر

پرچم داران و رهروان راستین این سبک از زندگی

ایران ادونچر

Logo Veld iran adventurers

علی مونا تریپ

اعضا و گروه های کمپرتوریستها

لاکی

فولکسین

زبل خان

امیرشکیبا

فولکسین

زبل خان

امیرشکیبا

ایران ادونچر

Logo Veld iran adventurers

لاکی

علی مونا تریپ

اعضا و گروه های کمپرتوریستها